| Aktualności

Konstytucja 3 Maja, uchwalona w 1791 roku przez Sejm Czteroletni, była pierwszą w Europie i drugą na świecie ustawą zasadniczą, regulującą system prawny państwa. Wprowadzała trójpodział władzy na ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą. Brała pod ochronę państwa wszystkie stany i znosiła wady systemowe, takie jak liberum veto. Wprowadzała także w miejsce demokracji szlacheckiej monarchię konstytucyjną. Konstytucja 3 Maja obowiązywała przez 14 miesięcy do II rozbioru Polski.

Uroczystość rozpoczął przemarsz spod Starosądeckiego Kina Sokół na Rynek, gdzie odbyło się wciągnięcie flagi Polski na maszt oraz odegrany został hymn państwowy. O godzinie 10:30 rozpoczęła się Msza św. w intencji Ojczyzny na dziedzińcu Klasztoru Sióstr Klarysek.