| Aktualności

Prywatne Gimnazjum w Starym Sączu pragnie przekazać Państwu informacje na temat przetwarzania Państwa danych osobowych w Prywatnym Gimnazjum jak również poinformować        o przysługujących Państwu prawach z tym związanych.

 1. Administratorem danych osobowych jest Prywatne Gimnazjum w Starym Sączu , ul. Jana Czecha 7, 33-340 Stary Sącz, e-mail: pg.starysacz@wp.pl
 2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Pan Sebastian Łabowski.
  e-mail: inspektor@bezpieczne-dane.eu.
 3. Dane będą przetwarzane w celu wypełniania zadań ustawowych lub statutowych Administratora danych osobowych, na podstawie przepisów obowiązującego prawa, bądźw innych przypadkach na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu określonym przy pozyskiwaniu przez Administratora danych osobowych przedmiotowej zgody.
 4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt. 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązujące.
 5. W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach, o których mowa w punkcie  3 odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej,  w zakresie i celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
 6. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą.
 7. Podanie danych osobowych ma charakter obowiązkowy, jeżeli podstawę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa.  
 8. Podane dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
 9. Osobie, której dane osobowe dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także przenoszenia danych w zakresie wynikającym z przepisów prawa.  
 10. Osobie, której dane osobowe dotyczą przysługuje również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania. Skorzystanie z prawa do wniesienia sprzeciwu lub cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu sprzeciwu lub wycofania zgody.
 11. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego-Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.